Úvodní stránka / O nás / Naše politika

Naše politika


Politika ochrany životního prostředí a politika bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců firmy


Isolit-Bravo, spol. s r.o. je firma vyrábějící kuchyňské přístroje, výrobky z plastických hmot a formy pro lisování plastů. Převážná část výroby je určena na export. Firma usiluje o neustálé zvyšování své konkurenceschopnosti a výraznější uplatnění na trhu jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Součástí těchto snah jsou i podnikatelské aktivity a kroky v oblasti přístupu k životnímu prostředí a k bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců stanovené v politice firmy. V rámci této politiky bude Isolit-Bravo naplňovat principy:
  • Důsledně plnit právní požadavky ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při vývoji, skladování, výrobě, přepravě a prodeji výrobků.
  • Vybudovat takový systém řízení ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, který odpovídá světovému standardu a dále ho neustále rozvíjet, zlepšovat a zkvalitňovat.
  • Zvyšovat povědomí a zodpovědnost pracovníků firmy za ochranu životního prostředí, za bezpečnost a ochranu zdraví při práci a vyžadovat jejich spolupráci při zvyšování úrovně ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.
  • Promítnout požadavky na ochranu životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví do všech předvýrobních a výrobních etap tak, aby došlo k minimalizaci dopadů na životní a pracovní prostředí a na zdraví člověka a zároveň k minimalizaci nákladů na likvidaci negativních dopadů na životní a pracovní prostředí.
  • Stanovit měřitelné cíle v oblasti ochrany životního prostředí a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, realizovat je v plánech ochrany životního prostředí a v programech snižování rizik a 1 x ročně je vyhodnocovat.
  • Informovat všechny své zaměstnance, obchodní partnery , veřejné orgány a okolí firmy o úrovni ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, zdraví zaměstnanců a o sociálních podmínkách ve firmě. Tyto údaje budou veřejně přístupné.
  • Vyvarovat se formalismů a postupovat důsledně od věcí pro životní prostředí nejdůležitějších k méně důležitým a nikdy naopak.
Tato politika je v plném rozsahu závazná pro všechny zaměstnance firmy.

Strategie společnosti


Strategii stavíme na spolehlivých základech kontextu organizace, politiky kvality a naší základní filozofii, kterou lze definovat slovem "VPŘED".

VIZE: Být stabilním a spolehlivým dodavatelem kvalitních výrobků v oblasti vstřikování plastů, lisování termosetů, výroby vstřikovacích forem a speciálních přípravků a nástrojů. Být avantgardním dodavatelem vysoce spolehlivých výrobků a vlastního výrobního programu Bravo.

PÉČE O ZÁKAZNÍKA A SPOLUPRACOVNÍKA: Požadavky zákazníka a jeho spokojenost jsou pro nás hlavním ukazatelem v oblasti našich činností, a proto se snažíme dle nejlepšího vědomí plnit jeho požadavky. Znalost specifických požadavků zákazníka a jejich implementace v celé firmě je pro nás na prvním místě. Zároveň si uvědomujeme, že bez kvalitních spolupracovníků nejsme schopni plnit tyto požadavky zákazníka, a proto se o ně pečlivě staráme. Provedli jsme analýzy rizik firmy a jednotlivých procesů s výstupem nápravných opatření pro eliminaci a snížení výskytu rizik.

ŘÍZENÍ, VÝKON A ŘÁDNÝ ŽIVOT: Splnění vizí se neobejde bez dodržování stanovených pravidel, bez spolehlivého řízení a udržování odpovídajícího výkonu k potřebám splnění zákaznických požadavků a cílů kvality, jenž jsou navázané na strategii firmy. Mimo to jdeme příkladem v osobním životě - nekrademe, platíme daně, nezneužíváme dotací, nedáváme úplatky, nepodvádíme, netolerujeme diskriminaci a řešíme jakékoliv negativní vlivy ohledně chování a etiky zaměstnanců.

ENVIROMENT A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ: Chováme se k našemu životnímu prostředí ohleduplně a v souladu se zákonnými požadavky a normami. Na svém pracovišti dodržujeme pravidla ochrany životního prostředí a pořádku. Ve vztahu ke svým spolupracovníkům se chováme v souladu se společenskými a etickými normami tak, abychom udrželi příjemné pracovní klima a byli jsme schopni udržet dobrý pracovní výkon.

DŮRAZ NA OKOLÍ A POTŘEBNÉ: Zajímáme se o své okolí, podporujeme jeho rozvoj a zachování kulturních a historických odkazů našich předků. Pečujeme o potřebné, maximálně podporujeme dobročinnost a charitu.

Politika kvality


HLAVNÍ MOTTO: "Isolit-Bravo zná potřeby a požadavky svých zákazníků a tyto požadavky v nejvyšší možné míře plní"

Politika kvality vychází z firemní strategie a vizí a tím stanovuje rámec pro cíle kvality. Tyto cíle se zaměřují na:

VZTAH K ZÁKAZNÍKŮM: Jsme závislí na našich zákaznících, a proto musíme znát jejich potřeby a požadavky a tyto se musíme snažit plnit s nejlepším vědomím a ve všech procesech s cílem 0 vad

VZTAH K DODAVATELŮM: Potřebujeme dobré dodavatele, a proto se snažíme budovat s nimi vzájemně prospěšné vztahy.

VZTAH KE SPOLUPRACOVNÍKŮM: Prvořadým cílem všech spolupracovníků musí být udržování a rozvíjení firmy ve snaze udržet trvalé pracovní příležitosti. Vedoucí vytvářejí a udržují takové interní pracovní prostředí, ve kterém se mohou spolupracovníci plně zapojit do plnění firemních cílů.

PROCESNÍ PŘÍSTUP A SYSTÉMOVÉ ŘÍZENÍ: Kvalitu a její pozitivní výsledek je potřeba vnímat jako proces a řídit ji ve všech jeho článcích, k tomu je třeba správně identifikovat a porozumět i dílčím souvisejícím procesům a vést je k efektivitě.

NEUSTÁLE ZLEPŠOVÁNÍ: Neustálé zlepšování je naším společným a trvalým cílem firmy a je žádoucí, aby se odráželo v každém cíli kvality.

PŘÍSTUP K ROZHODOVÁNÍ ZAKLÁDAJÍCÍHO SE NA FAKTECH: Naše rozhodování je založeno na analýze dat a informací. Každý vedoucí se snaží, aby zajistil se svým týmem spolupracovníků, aby byla vždy v potřebném čase a potřebné kvalitě dostupná data a informace pro analýzy k rozhodování.

Závěr


Vedení společnosti se zavazuje:
  • Dodržovat výše uvedené zásady
  • Plnit požadavky zákonů a právních předpisů
  • Neustále zlepšovat systém managementu kvality
V Jablonném nad Orlicí 2.1.2019