Úvodní stránka / O nás / Naše politika EMS a BOZP

Naše politika EMS a BOZP


Politika ochrany životního prostředí a politika bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců firmy Isolit-Bravo spol. s r.o.

Isolit-Bravo, spol. s r.o. je firma vyrábějící kuchyňské přístroje, výrobky z plastických hmot a formy pro lisování plastů. Převážná část výroby je určena na export. Firma usiluje o neustálé zvyšování své konkurenceschopnosti a výraznější uplatnění na trhu jak v tuzemsku tak v zahraničí. Součástí těchto snah jsou i podnikatelské aktivity a kroky v oblasti přístupu k životnímu prostředí, k bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců a požární ochraně stanovené v politice firmy.

V rámci této politiky bude Isolit-Bravo, spol. s r.o. naplňovat principy:

  • Důsledně plnit právní požadavky ochrany životního prostředí, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při vývoji, skladování, výrobě, přepravě a prodeji výrobků i ostatních zainteresovaných stran.

  • Vybudovat takový systém řízení ochrany životního prostředí, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, který odpovídá světovému standardu a dále ho neustále rozvíjet, zlepšovat a zkvalitňovat.

  • Zvyšovat povědomí a zodpovědnost pracovníků firmy za ochranu životního prostředí, požární bezpečnost a za bezpečnost a ochranu zdraví při práci a vyžadovat jejich spolupráci při zvyšování úrovně ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a požární bezpečnosti.

  • Promítnout a řídit požadavky na ochranu životního prostředí, požární, havarijní připravenost a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, do všech předvýrobních a výrobních etap tak, aby došlo k minimalizaci dopadů na životní a pracovní prostředí, na zdraví člověka a zároveň k minimalizaci nákladů na likvidaci negativních dopadů na životní a pracovní prostředí, BOZP a PO. Ve všech těchto oblastech jednoznačně řídit a řešit případné incidenty a neshody.

  • Stanovit měřitelné cíle v oblasti ochrany životního prostředí, požární ochrany a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, realizovat je v plánech ochrany životního prostředí a v programech snižování rizik a 1 x ročně je vyhodnocovat ve vedení společnosti. V oblasti ochrany životního prostředí se soustředit na možnosti snižování emisí skleníkových plynů, snižování energetické účinnosti a maximální využívání obnovitelných zdrojů. Co nejefektivněji hospodařit se zdroji a maximálně snižovat produkci nebezpečných i ostatních odpadů.

  • Informovat všechny své zaměstnance, obchodní partnery, veřejné orgány a okolí firmy o úrovni ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, požární bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a o sociálních podmínkách ve firmě. Tyto údaje budou veřejně přístupné.

Vyvarovat se formalismů a postupovat důsledně od věcí pro životní prostředí, BOZP a PO nejdůležitějších k méně důležitým a nikdy naopak.

Tato politika je v plném rozsahu závazná pro všechny zaměstnance firmy.

V Jablonném nad Orlicí
20. ledna 2024

Ing. Kvido Štěpánek
ředitel firmy