Úvodní stránka / O nás / Naše politika QMS

Naše politika QMS


Strategie, vize a politika společnosti Isolit-Bravo, spol. s r.o.

Isolit-Bravo je ryze českou firmou uznávanou jako stabilní dodavatel kvalitních výrobků pro světově známe značky, a to jak v oblasti automobilového, tak elektrotechnického a spotřebního průmyslu. Vedle toho rozvíjí vlastní výrobní program Bravo.

Tuto strategii stavíme na spolehlivých základech Kontextu organizace a Politiky kvality a naší základní filozofii, kterou lze definovat slovem „STÁLE VPŘED“.

VIZE

Být stabilním a spolehlivým dodavatelem kvalitních výrobků v oblasti vstřikování plastů, lisování termosetů, výroby vstřikovacích forem a speciálních přípravků a nástrojů. Etablovat se jako český výrobce ve zdravotnickém průmyslu. Být avantgardním dodavatelem vysoce spolehlivých výrobků a vlastního výrobního programu Bravo. Jdeme a půjdeme klidně proti současnému proudu, který velí vyrábět s limitovanou kvalitou a nemalou část zisku vytvářet z „replacement business“. Naším mottem je naopak, že „… Motúčko bude (neboť je tak kvalitní) předmětem dědictví z otce na syna a z dědy na vnuka!“ A současně s tím platí dnes trojnásob více než dříve naše heslo Freedom before business!, což znamená jednoznačnou podporu bojující Ukrajině – morální, věcnou a finanční.

PÉČE O ZÁKAZNÍKA A SPOLUPRACOVNÍKA

Požadavky zákazníka a jeho spokojenost jsou pro nás hlavním ukazatelem v oblasti našich činností, a proto se snažíme dle nejlepšího vědomí plnit jeho požadavky. Znalost specifických požadavků zákazníka a jejich implementace v celé firmě je pro nás na prvním místě. Zároveň si uvědomujeme, že bez kvalitních spolupracovníků nejsme schopni plnit tyto požadavky zákazníka, a proto se o ně pečlivě staráme. Provedli jsme analýzy rizik firmy a jednotlivých procesů s výstupem nápravných opatření pro eliminaci a snížení výskytu rizik.

ŘÍZENÍ, VÝKON A ŘÁDNÝ ŽIVOT

Splnění vizí se neobejde bez dodržování stanovených pravidel, bez spolehlivého řízení a udržování odpovídajícího výkonu k potřebám splnění zákaznických požadavků a cílů kvality, jež jsou navázány na strategii firmy. Mimo to jdeme příkladem v osobním životě – nekrademe, platíme daně, nezneužíváme dotací, nedáváme úplatky, nepodvádíme, netolerujeme diskriminaci a řešíme jakékoliv negativní vlivy ohledně chování a etiky zaměstnanců.

ENVIROMENT A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Chováme se k našemu životnímu prostředí ohleduplně a více než v souladu se zákonnými požadavky a normami. Na svém pracovišti dodržujeme pravidla ochrany životního prostředí a pořádku. Ve vztahu ke svým spolupracovníkům se chováme v souladu se společenskými a etickými normami tak, abychom udrželi příjemné pracovní klima a dobrý pracovní výkon. Nepodléháme módním výstřelkům typu Mee too, 162 uznaných pohlaví v BRD, Pozitivní rasová diskriminace a podobným.

DŮRAZ NA OKOLÍ A POTŘEBNÉ

Zajímáme se o své okolí, podporujeme jeho rozvoj a zachování kulturních a historických odkazů našich předků. Pečujeme o potřebné, vysoce nadstandardně podporujeme dobročinnost a charitu. Jsme vysoce sociálně cítící a vysoce nadstandardně přispíváme skutky i penězi na dobročinnost nejenom v Česku, ale kdekoli na světě je to potřeba.

Politika kvality

HLAVNÍ MOTTO:

„Isolit-Bravo zná potřeby a požadavky svých zákazníků i okolí, ve kterém pracujeme a tyto v nejvyšší možné míře plní“

Politika kvality vychází z firemní strategie a vizí a tím stanovuje rámec pro cíle kvality. Tyto cíle se zaměřují na:

 • Vztah k zákazníkům
  Jsme závislí na našich zákaznících, a proto musíme znát jejich potřeby a požadavky a tyto se musíme snažit plnit s nejlepším vědomím a ve všech procesech s cílem 0 vad.
 • Vztah k dodavatelům
  Potřebujeme dobré dodavatele, a proto se snažíme budovat s nimi vzájemně prospěšné vztahy. Nechováme se k nim jako obchodní čuňata, jak se nám to, bohužel, někdy stává od našich zákazníků.
 • Vztah ke spolupracovníkům
  Prvořadým cílem všech spolupracovníků musí být udržování a rozvíjení firmy ve snaze udržet trvalé pracovní příležitosti. Vedoucí vytvářejí a udržují takové interní pracovní prostředí, ve kterém se mohou spolupracovníci plně zapojit do plnění firemních cílů. Jejich motivaci posilujeme finančním ohodnocení – udržujeme mzdy o 20% nad úrovní Pardubického kraje.
 • Procesní přístup a systémové řízení
  Kvalitu a její pozitivní výsledek je potřeba vnímat jako proces a řídit ji ve všech jeho článcích, k tomu je třeba správně identifikovat a porozumět i dílčím souvisejícím procesům a vést je k efektivitě.
 • Neustálé zlepšování
  Neustálé zlepšování je naším společným a trvalým cílem firmy a je žádoucí, aby se odráželo v každém cíli kvality. Setrvalost znamená postupný přechod k horšímu – je nutné se stále zlepšovat!
 • Přístup k rozhodování zakládajících se na faktech
  Naše rozhodování je založeno na analýze dat a informací. Každý vedoucí se snaží, aby zajistil se svým týmem spolupracovníků, aby byla vždy v potřebném čase a potřebné kvalitě dostupná data a informace pro analýzy k rozhodování. Činy a nikoli slova! Acta non verba!

Vedení společnosti se zavazuje:

 • Dodržovat výše uvedené zásady
 • Plnit požadavky zákonů a právních předpisů
 • Neustále zlepšovat systém managementu kvality
 • Být trvale špičkovým atraktivním zaměstnavatelem

V Jablonném nad Orlicí
22. ledna 2024

Ing. Kvido Štěpánek
ředitel firmy